Skip navigation
1_Mesa-de-trabajo-1-1


Municipio Archivo
Abasolo R18-B-001-DP-0149-18-019.pdf
Abasolo R22-B-001-OF-0163-22-013.PDF
Abasolo R22-J-001-OT-0001-21-001.pdf
Abasolo R22-J-001-VV-0001-22-001.pdf
Acámbaro R18-B-002-DP-0143-18-007.pdf
Acámbaro R22-J-002-OT-0002-21-002.pdf
Acámbaro R22-J-002-VV-0002-22-002.pdf
Acámbaro R23-B-002-DP-0049-23-003.PDF
Apaseo el Alto R18-B-004-DP-0140-18-017.pdf
Apaseo el Alto R18-B-004-DP-0253-18-022.pdf
Apaseo el Alto R18-B-004-DP-0325-17-014.pdf
Apaseo el Alto R18-B-004-DP-0801-17-016.pdf
Apaseo el Alto R19-B-004-DP-0420-18-004.pdf
Apaseo el Alto R22-J-004-OT-0003-21_003.pdf
Apaseo el Alto R22-J-004-VV-0003-22-004.pdf
Apaseo el Grande R18-B-005-DP-0151-18-008.pdf
Apaseo el Grande R23-B-005-OF-0806-23-011.pdf
Apaseo el Grande R22-J-005-OT-0004-21-004.pdf
Apaseo el Grande R22-J-005-VV-0004-22-005.pdf
Atarjea R19-A-006-OF-0358-19-057.pdf
Atarjea R22-A-006-OF-0875-22-014.pdf
Atarjea R22-J-006-OT-0005-21-005.pdf
Atarjea R22-J-006-VV-0005-22-006.pdf
Celaya R18-B-007-DP-0148-18-009.pdf
Celaya R19-B-007-OF-0387-18-008.pdf
Celaya R20-B-007-DP-0134-19-001.pdf
Celaya R21-B-007-DP-0153-19-009.PDF
Celaya R21-J-007-OT-0006-21-001.pdf
Celaya R22-B-007-OF-0839-22-012.PDF
Celaya R22-J-007-VV-0006-22-007.pdf
Comonfort R22-B-009-DP-0146-22-004.PDF
Comonfort R22-J-009-OT-0007-21-007.pdf
Comonfort R22-J-009-VV-0007-22-009.pdf
Coroneo R19-B-010-DP-0154-18-013.pdf
Coroneo R22-J-010-OT-0008-21-008.pdf
Coroneo R22-J-010-VV-0008-22-010.pdf
Cortazar R18-B-011-DP-0139-18-011.pdf
Cortazar R18-B-011-OF-1293-16-021.pdf
Cortazar R20-B-011-OF-1767-15-002.pdf
Cortazar R22-B-011-OF-0836-22-009.PDF
Cortazar R22-J-011-OT-0009-21-009.pdf
Cortazar R22-J-011-VV-0009-22-011.pdf
Cortazar R22-J-011-VV-0010-22-012.pdf
Cuerámaro R18-B-012-DP-0141-18-004.pdf
Cuerámaro R19-B-012-DP-0357-18-007.pdf
Cuerámaro R21-J-012-OT-0010-21-002.pdf
Cuerámaro R22-B-012-DP-0095-22-007.PDF
Cuerámaro R22-B-012-DP-0508-21-008.PDF
Cuerámaro R22-B-012-OF-0840-22-015.PDF
Doctor Mora R21-A-013-OF-0851-21-006.pdf
Doctor Mora R21-J-013-OT-0011-21-003.pdf
Doctor Mora R22-J-013-VV-0011-22-013.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R19-A-014-DP-0119-18-011.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R19-A-014-OF-0352-19-012.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R21-A-014-DP-0029-20-002.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R21-A-014-DP-0162-18-070.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R21-A-014-OF-0855-21-069.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R21-J-014-OT-0012-21-004.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R22-A-014-OF-0601-22-002.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R22-J-014-VV-0012-22-014.pdf
Dolores Hidalgo C.I.N R23-A-014-OF-0366-23-005.pdf
Guanajuato R19-A-015-OF-0348-19-008.pdf
Guanajuato R21-A-015-OF-0012-20-001.pdf
Guanajuato R22-A-015-OF-0880-22-004.pdf
Guanajuato R22-J-015-OT-0013-21-010.pdf
Guanajuato R22-J-015-VV-0013-22-015.pdf
Guanajuato R23-A-015-OF-0362-23-001.pdf
Guanajuato R23-A-015-OF-0362-23-009.pdf
Guanajuato R23-A-015-OF-0617-23-010.pdf
Huanímaro R21-B-016-DP-0043-21-001.PDF
Huanímaro R22-J-016-OT-0014-21-011.pdf
Huanímaro R22-J-016-VV-0014-22-016.pdf
Irapuato R19-B-017-OF-0378-18-010.pdf
Irapuato R19-B-017-OF-1299-17-011.pdf
Irapuato R20-B-017-DP-0344-19-003.pdf
Irapuato R20-B-017-OF-1542-17-033.PDF
Irapuato R21-J-017-OT-0015-21-005.pdf
Irapuato R22-B-017-OF-0838-22-014.PDF
Irapuato R22-J-017-VV-0015-22-017.pdf
Jaral del Progreso R18-B-018-DP-0155-18-010.pdf
Jaral del Progreso R18-B-018-DP-0690-17-020.pdf
Jaral del Progreso R21-J-018-OT-0016-21-006.pdf
Jaral del Progreso R22-B-018-OF-0837-22-011.PDF
Jaral del Progreso R22-J-018-VV-0016-22-018.pdf
Jerécuaro R19-B-019-DP-0144-18-012.pdf
Jerécuaro R21-J-019-OT-0017-21-007.pdf
Jerécuaro R22-B-019-DP-0396-21-004.PDF
Jerécuaro R22-J-019-VV-0017-22-019.pdf
León R21-J-020-OT-0018-21-008.pdf
León R22-J-020-VV-0018-22-020.pdf
Manuel Doblado R18-B-008-DP-0152-18-006.pdf
Manuel Doblado R18-B-008-OF-0843-17-023.pdf
Manuel Doblado R22-J-008-OT-0019-21-006.pdf
Manuel Doblado R22-J-008-VV-0019-22-008.pdf
Moroleón R22-J-021-OT-0020-21-012.pdf
Moroleón R22-J-021-VV-0020-22-021.pdf
Ocampo R18-A-022-DP-0135-18-073.pdf
Ocampo R19-A-022-OF-0288-19-005.pdf
Ocampo R21-A-022-OF-0857-21-072.pdf
Ocampo R22-J-022-OT-0021-21-013.pdf
Ocampo R22-J-022-VV-0021-22-022.pdf
Ocampo R23-A-022-OF-0365-23-004.pdf
Pueblo Nuevo R22-J-024-OT-0023-21-015.pdf
Pueblo Nuevo R22-J-024-VV-0037-22-024.pdf
Purísima del Rincón R18-A-025-DP-0165-18-072.pdf
Purísima del Rincón R19-A-025-DP-0166-18-015.pdf
Purísima del Rincón R20-A-025-OF-0360-19-001.pdf
Purísima del Rincón R21-A-025-OF-0665-21-005.pdf
Purísima del Rincón R21-J-025-OT-0024-21-009.pdf
Purísima del Rincón R22-A-025-DP-0036-21-003.pdf
Purísima del Rincón R22-A-025-OF-0856-21-001.pdf
Purísima del Rincón R22-A-025-OF-0870-22-007.pdf
Purísima del Rincón R22-A-025-OF-0877-22-015.pdf
Purísima del Rincón R22-J-025-VV-0024-22-025.pdf
Purísima del Rincón R23-A-025-OF-0370-23-007.pdf
Pénjamo R18-B-023-DP-0142-18-012.pdf
Pénjamo R19-B-023-DP-0356-18-009.pdf
Pénjamo R21-B-023-DP-0140-19-008.PDF
Pénjamo R22-J-023-OT-0022-21-014.pdf
Pénjamo R22-J-023-VV-0022-22-023.pdf
Romita R19-A-026-OF-0349-19-007.pdf
Romita R21-A-026-DP-0163-18-071.pdf
Romita R22-J-026-OT-0025-21-016.pdf
Romita R22-J-026-VV-0025-22-026.pdf
Romita R23-A-026-OF-0363-23-008.pdf
Salamanca R19-B-027-DP-0021-19-005.pdf
Salamanca R19-B-027-DP-0157-18-001.pdf
Salamanca R19-B-027-DP-0385-18-002.pdf
Salamanca R19-B-027-DP-0438-18-003.pdf
Salamanca R20-B-027-OF-0610-17-004.pdf
Salamanca R21-B-027-DP-0083-21-005.PDF
Salamanca R21-B-027-OF-0247-20-007.PDF
Salamanca R21-B-027-OF-0400-21-006.PDF
Salamanca R21-J-027-OT-0026-21-010.pdf
Salamanca R22-B-027-OF-0515-21-003.PDF
Salamanca R22-J-027-VV-0026-22-027.pdf
Salamanca R23-B-027-OF-0835-22-001.PDF
Salvatierra R18-B-028-DP-0147-18-018.pdf
Salvatierra R22-B-028-DP-0254-21-002.PDF
Salvatierra R22-J-028-OT-0027-21-017.pdf
Salvatierra R22-J-028-VV-0027-22-028.pdf
San Diego de la Unión R18-A-029-DP-0167-18-155.pdf
San Diego de la Unión R19-A-029-OF-0350-19-013.pdf
San Diego de la Unión R21-A-029-OF-0860-21-073.pdf
San Diego de la Unión R21-J-029-OT-0028-21-011.pdf
San Diego de la Unión R22-J-029-VV-0028-22-029.pdf
San Felipe R19-A-030-DP-0161-18-016.pdf
San Felipe R19-A-030-OF-034619-009.pdf
San Felipe R21-A-030-OF-0859-21-074.pdf
San Felipe R22-A-030-OF-0874-22-009.pdf
San Felipe R22-A-030-OF-0878-22-010.pdf
San Felipe R22-J-030-OT-0029-21-018.pdf
San Felipe R22-J-030-VV-0029-22-030.pdf
San Felipe R23-A-030-OF-0364-23-003.pdf
San Francisco del Rincón R19-A-031-DP-0020-18-002.pdf
San Francisco del Rincón R20-A-031-DP-0148-19-002.pdf
San Francisco del Rincón R21-A-031-OF-0858-21-075.pdf
San Francisco del Rincón R21-J-031-OT-0030-21-012.pdf
San Francisco del Rincón R22-A-031-OF-0871-22-008.pdf
San Francisco del Rincón R22-A-031-OF-0876-22-005.pdf
San Francisco del Rincón R22-J-031-VV-0030-22-031.pdf
San Francisco del Rincón R23-A-031-OF-0369-23-006.pdf
San José Iturbide R18-A-032-DP-0168-18-074.pdf
San José Iturbide R22-J-032-OT-0031-21-019.pdf
San José Iturbide R22-J-032-VV-0031-22-032.pdf
San Luis de la Paz R18-A-033-DP-0164-18-070.pdf
San Luis de la Paz R19-A-033-OF-0351-19-010.pdf
San Luis de la Paz R21-J-033-OT-0032-21-013.pdf
San Luis de la Paz R22-A-033-OF-0873-22-011.pdf
San Luis de la Paz R22-A-033-OF-0879-22-013.pdf
San Luis de la Paz R22-J-033-VV-0032-22-033.pdf
San Luis de la Paz R23-A-033-OF-0367-23-002.pdf
San Miguel de Allende R21-A-003-OF-0846-21-076.pdf
San Miguel de Allende R22-A-003-OF-0872-22-012.pdf
San Miguel de Allende R22-J-003-VV-0033-22-003.pdf
Santa Catarina R19-A-034-OF-0356-19-018.pdf
Santa Catarina R22-J-034-OT-0034-21-020.pdf
Santa Catarina R22-J-034-VV-0034-22-034.pdf
Santa Cruz de Juventino Rosas R18-B-035-DP-0138-18-003.pdf
Santa Cruz de Juventino Rosas R20-B-035-DP-0110-20-005.pdf
Santa Cruz de Juventino Rosas R22-B-035-OF-0336-22-006.PDF
Santa Cruz de Juventino Rosas R22-J-035-OT-0035-21-021.pdf
Santa Cruz de Juventino Rosas R22-J-035-VV-0035-22-035.pdf
Santiago Maravatío R18-B-036-DP-0146-18-005.pdf
Santiago Maravatío R21-J-036-OT-0037-21-014.pdf
Santiago Maravatío R22-J-036-OT-0036-21-022.pdf
Santiago Maravatío R22-J-036-VV-0036-22-036.pdf
Silao de la Victoria R18-A-037-DP-0188-18-071.pdf
Silao de la Victoria R22-A-037-OF-0868-22-006.pdf
Silao de la Victoria R22-J-037-VV-0037-22-037.pdf
Tarandacuao R21-J-038-OT-0038-21-015.pdf
Tarandacuao R22-J-038-VV-0038-22-038.pdf
Tarimoro R18-B-039-DP-0136-18-002.pdf
Tarimoro R19-B-039-DP-0111-18-006.pdf
Tarimoro R21-J-039-OT-0039-21-016.pdf
Tarimoro R22-J-039-VV-0039-22-039.pdf
Tierra Blanca R19-A-040-DP-0269-18-003.pdf
Tierra Blanca R20-A-040-OF-0357-19-003.pdf
Tierra Blanca R22-J-040-OT-0040-21-023.pdf
Tierra Blanca R22-J-040-VV-0040-22-040.pdf
Uriangato R18-B-041-DP-0137-18-013.pdf
Uriangato R21-B-041-DP-0045-21-002.PDF
Uriangato R21-B-041-OF-0057-21-003.PDF
Uriangato R22-J-041-OT-0041-21-024.pdf
Uriangato R22-J-041-VV-0041-22-041.pdf
Valle de Santiago R18-B-042-DP-0132-18-001.pdf
Valle de Santiago R19-B-042-DP-0133-19-014.pdf
Valle de Santiago R21-J-042-OT-0042-21-017.pdf
Valle de Santiago R22-B-042-OF-0841-22-010.PDF
Valle de Santiago R22-J-042-VV-0042-22-042.pdf
Valle de Santiago R23-B-042-DP-0075-23-004.PDF
Victoria R19-A-043-OF-0355-19-006.pdf
Victoria R22-J-043-OT-0043-21-025.pdf
Victoria R22-J-043-VV-0043-22-043.pdf
Villagrán R22-J-044-OT-0044-21-026.pdf
Villagrán R22-J-044-VV-0044-22-044.pdf
Xichú R19-A-045-OF-0359-19-056.pdf
Xichú R22-J-045-OT-0045-21-027.pdf
Xichú R22-J-045-VV-0045-22-045.pdf
Yuriria R18-B-046-DP-0487-17-015.pdf
Yuriria R21-B-046-DP-0182-16-004.PDF
Yuriria R22-B-046-OF-0738-21-005.PDF
Yuriria R22-J-046-OT-0046-21-028.pdf
Yuriria R22-J-046-VV-0046-22-046.pdf
Yuriria R23-B-046-OF-0122-23-005.PDF